? 《周易集解》卷五 - yabo亚博体育下载网 yabo亚博体育下载,yabovip11.cpm,亚博注册登录
yabo亚博体育下载网,为你推荐最感人的yabo亚博体育下载

《周易集解》卷五

来源:www.meiqingshu.com yabo亚博体育下载网 时间:2019-02-28 05:20:29 责编: 人气:

?guà?yuē:yǒusuí,shòuzhīsuí?

hánkāngyuē:shùndòngzhě,zhòngzhīsuǒsuí?

(

zhènxiàduìshàng)?suí:yuán?hēng??zhēn,jiù?

fānyuē:fǒushàngzhīchū,gāngláixiàróu,chūshàngzhèng,&rdquo

yuán?xiǎng??zhēn,jiù&ldquo?

zhèngxuányuē:zhèn,dòng?duì,shuō?nèidòngzhī,wàishuōzhīyán,tiānxiàzhīrén,xiánháng,érsuícóngzhī,wèizhīsuí?jiànsuícóng,néngzhǎngzhīshàn,tōngjiā,zhī,gànzhīzhèng,gōngchéngéryǒu,ruò,yǒuxiōngjiùyān?jiāogànyuē:hàngāoxiàng,míngzhēng?

?tuàn?yuē:suí,gāngláiérxiàróu,dòngérshuō,suí?

fānyuē:fǒuqiánshàngláizhīkūnchū,&rdquo

gāngláiérxiàróu&ldquo?dòng,zhèn,shuō,duì?

hēngzhēn,jiù?

xúnshuǎngyuē:suízhě,zhènzhīguīhún?zhènguīcóngxùn,tōng?dòngyáozhèng,zhēn?yángjiàngyīnshēng,xiányǒujiù?dòngérzhèng,&rdquo

jiù&ldquo?

értiānxiàsuíshí,

fānyuē:qiánwéitiān,kūnwéixià,zhènchūnduìqiū?sānzhīzhèng,kǎndōngxià?shíwèizhèng,shíhángháng,&rdquo

tiānxiàsuíshí&ldquo?

suízhīshízāi?

shǔcáiyuē:běnfǒuguà?gāngshàngláichū,róuchūérshēngshàng,nèidòngérwàishuō,shìdòngérshuōsuí?xiàngsuíérhēngjiù?shí?shí,tiānxiàsuízhī?yuē&rdquo

suízhīshízāi&ldquo?

?xiàng?yuē:zhōngyǒuléi,suí?

?jiǔjiā?yuē:duìzhènléi,yuèzhīshí?léicáng,tiānxiàsuíshízhīxiàng?

jun1xiànghuìyàn?

cuīyuányuē:huìzhě,míng?léizhě,yáng,chūnxiàyòngshì?jīnzàizhōng,qiūdōngshí?jun1xiàngzhī?chūshìshì,jiānghuìmíng,退tuìyànqǐnérxiū?

hóuguǒyuē:kūnwéihuì,qiánzhīshàngjiǔláikūnchū,xiànghuìzhě?kūnchūshēngduì,duìwéixiūyànzhě?jun1mínzhě,huì,dòngshuōshù,wànfāngguīsuí?

chūjiǔ:guānyǒu,zhēn?chūménjiāoyǒugōng?

?jiǔjiā?yuē:,biàn?wèiyángláichū,zhèngwéizhèn?zhènwéi,zhīwèiyuē&rdquo

guān&ldquo?yīnyángchūmén,xiàngjiāotōng,yīnwǎngzhīshàng,shīzhèng,yuēzhēnérjiāoyǒugōng?

?xiàng?yuē:guānyǒu,cóngzhèng?chūménjiāoyǒugōng,shī?

zhèngxuányuē:zhènwéi,yòuwéimén?dāngchūnfèn,yīnyángzhīsuǒjiāo?shìchénchūjun1mén,fāngxiánrénjiāoyǒuchénggōngzhīxiàng?shùnshènhuīdiǎn,diǎncóng?bǎikuí,bǎikuíshí?bīnmén,mén?shì?

liùèr:xiǎo,shīzhàng?

fānyuē:yīngzàixùn?xùnwéishéng,chēng?xiǎowèi,duìwéishǎo,yuē&rdquo

xiǎo&ldquo?zhàngwèi,guòlǎo,chēng&rdquozhàng&ldquo?chéngsān,&rdquoshīzhàng&ldquo?sānzhìshàng,yǒuguòxiàng,lǎo?shìtóng?xiánxiàng,guò,měiyǒujiàzhī?

?xiàng?yuē:xiǎo,jiān?

fānyuē:,jiān?

liùsān:zhàng,shīxiǎo,suíyǒuqiú,?zhēn?

fānyuē:suíjiāyīnsuíyáng,sānzhīshàngyīng?shàng,shīchūxiǎo,&rdquo

zhàng,shīxiǎo&ldquogènwéi?wéiqiú,wèiqiúzhīzhèng?wèiyuǎnyīng,shàngchéng,&rdquozhēn&ldquo?

?xiàng?yuē:zhàng,zhìshěxià?

wángyuē:suīxiàguà,èrchū,jiāngsuǒ,shěchū,zhìzàizhàng?yīng,suízhī,qiú,yuē:&ldquo

suíyǒuqiú,&rdquo?yīngfēizhèng,rén,wàng,&ldquozhēn&rdquo?chūchùxià,chùshàng,yuē&ldquozhàng,shīxiǎo&rdquo?

jiǔ:suíyǒuhuò,zhēnxiōng?yǒuzàidào,míng,jiù?

fānyuē:wèihuòsān,shīwèixiàng,zàiguò,xiàng,&ldquo

zhēnxiōng&rdquo??xiàng?yuē:&ldquoxiōng&rdquo?wèi?chūzhènwéidào?sānzhīzhèng,biànyīngchū,wèizài?&ldquoyǒuzàidào,míng,jiù&rdquo??xiàng?yuē:&ldquomínggōng&rdquo?

?xiàng?yuē:suíyǒuhuò,xiōng?

fānyuē:zàiguò,&ldquo

xiōng&rdquo?

yǒuzàidào,mínggōng?

fānyuē:gōngwèi?sānzhīzhèng,wéimíng,&ldquo

mínggōng&rdquo?

jiǔ:jiā?

fānyuē:kǎnwéi,yángchēngjiā,wèizhèng,&ldquo

&rdquo?

?xiàng?yuē:jiā,,wèizhèngzhōng?

fānyuē:fányánzhōngzhèng,zhōngzhèngjiēyángzhèng,wéi?

shàngliù:zhī,nǎicóngwéizhī?

fānyuē:yīngzàigèn?gènshǒuwéi,xùnwéishéng,liǎngchēngwéi,&ldquo

zhī,nǎicóngwéizhī&rdquo?zàisuízhīshàng,érsuǒsuí,wéizhī??xiàng?yuē&ldquoshàngqióng&rdquo?shì?

wángyònghēng西shān?

fānyuē:fǒuqiánwéiwáng,wèi?yǒuguānxiàng,&ldquo

hēng&rdquo?duìwéi西,gènwéishān,&ldquowángyònghēng西shān&rdquo?

?xiàng?yuē:zhī,shàngqióng?

fānyuē:chénggāngyīng,&ldquo

shàngqióng&rdquo?

?guà?yuē:suírénzhě,yǒushì,shòuzhī?zhě,shì?

?jiǔjiā?yuē:hángshì,bèizhìyòng,értiānxiàzhì?bèizhìyòng,chéngwéitiānxià,shèngrén?xiūshèngdào,hángzhīshì,líntiānxià,wéiérzhì?

(

xùnxiàgènshàng)?:yuánhēng?

fānyuē:tàichūzhīshàng,suípángtōng?gāngshàngróuxià,qiánkūnjiāo,&ldquo

yuánhēng&rdquo?

mànróngyuē:,huòluàn?wànshìcónghuòér,wéishì?

àn:?shàngshūchuán?yún:nǎimìngshǐ,shūzhīshì?ránwéixùnzhě,zhèngtàizhīshíwéishì?jīnyánzhě,shìguàzhīhuòluàn?shíjiànjiāo,qínghuòluàn,shìyīnzhīérhuò??zuǒchuán?yún:huònán,fēngluòshān,wèizhī,shì?

shèchuān?

fānyuē:wèièrshīwèi,dòngérzhīkǎn,&ldquo

shèchuān&rdquo?

xiānjiǎsān,hòujiǎsān?

?xiàchuán?yún:xiānjiǎsānzhě,xīn?rén?guǐ?hòujiǎsānzhě,?bǐng?dīng?

róngyuē:jiǎzàidōngfāng,gènzàidōngběi,yún&ldquo

xiānjiǎ&rdquo?xùnzàidōngnán,yún&ldquohòujiǎ&rdquo?suǒshízhīzhōngwéichēngjiǎzhě?jiǎwéishízhīshǒu,wéizàoshìzhīduān,chūérmíngshìshǐ?yánsuǒsānzhě,lìngérzhūwèizhībào,lìngxiānhòusān,使shǐbǎixìngbiàn,hángérfàn?

?tuàn?yuē:,gāngshàngérróuxià,xùnérzhǐ,?

fānyuē:tàichūzhīshàng,&ldquo

gāngshàng&rdquokūnshàngzhīchū,&ldquoróuxià&rdquo?shànggènxiàxùn,&ldquoxùnérzhǐ&rdquo?

yuánhēng,értiānxiàzhì?

xúnshuǎngyuē:zhě,xùn?xùnguīzhèn,&ldquo

yuánhēng&rdquo?zhě,shì?bèizhìyòng,&ldquotiānxiàzhì&rdquo?

shèchuān,wǎngyǒushì?

?jiǔjiā?yuē:yángwǎngyīn,yīnláichéngyáng,&ldquo

yǒushì&rdquo?guàtàiqiántiānyǒu,kūnyǒushuǐ,èryáoshēngjiàng,chūqiánkūn,shèchuān?yángwǎngqiú,yīnláiqiúèr,wèizhèngwèi,róngshì,&ldquoyǒushì&rdquo?

xiānjiǎsān,hòujiǎsān,zhōngyǒushǐ,tiānháng?

fānyuē:wèichūbiànchéngqián,qiánwéijiǎ?zhìèrchéng,wéi?wèiqiánsānyáozàiqián,&ldquo

xiānjiǎsān&rdquo?bēn,shí?biànsānzhì,?zhìchéngqián,qiánsānyáozàihòu,&ldquohòujiǎsān&rdquo?wàng,shí?chūzhèn,xiāoqiánkūnxiàng?qiánwéishǐ,kūnwéizhōng,&ldquozhōngyǒushǐ&rdquo?qiánwéitiān?zhènwéiháng,&ldquotiānháng&rdquo?

?xiàng?yuē:shānxiàyǒufēng,?

tuǒyuē:shānzhěgāoérjìng,fēngzhěxuānér,yǒujun1chùshàngérānjìng,chénzàixiàérhánglìng?

jun1zhènmín?

fānyuē:jun1,wèitàiqián?kūnwéimín?chūshàngkūn,&ldquo

zhènmín&rdquo?qiánchēng,chù,yǎng,&ldquo&rdquo?

chūliù:gànzhī,yǒukǎo,jiù?,zhōng?

fānyuē:gàn,zhèng?,shì?tàiqiánwéi,kūnwéishì?&ldquo

gànzhī&rdquo?chūshàngwèi,gènwéi,guòchēngkǎo,&ldquoyǒukǎo&rdquo?biànérzhèng,&ldquojiù?,zhōng&rdquo?

àn:wèiyánglìngshǒu,zhīshì

yáoyīnróushùn,zhīzhì?

?xiàng?yuē:gànzhī,chéngkǎo?

wángyuē:gànshìzhīshǒu,shíyǒusǔn,jìnchéng,chéngér?

jiǔèr:gànzhī,zhēn??xiàng?yuē:gànzhī,zhōngdào?

fānyuē:yīngzài?tàikūnwéi,gànzhī?shīwèi?&ldquo

zhēn&rdquo?biànérzhèng,zhēnér&ldquozhōngdào&rdquo?

àn:wèiyīnnèi,zhīxiàng?

jiǔsān:gànzhī,xiǎoyǒuhuǐ,jiù??xiàng?yuē:gànzhī,zhōngjiù?

wángyuē:gānggànshì,éryīng,&ldquo

yǒuhuǐ&rdquo?wèi,zhènggàn,suīxiǎoyǒuhuǐ,zhōng&ldquojiù&rdquo?

àn:yáowèiyáng,zhīshì?

liù:zhī,wǎngjiànlìn?

fānyuē:,néngzhēng?kǒngyuē:yǒuzhēng,shēnxiàn?yīnguò,běnruò,&ldquo

zhī&rdquo?duìwéijiàn,biànérshīzhèng,&ldquowǎngjiànlìn&rdquo??xiàng?yuē:&ldquowǎngwèi&rdquo?shì?

?xiàng?yuē:zhī,wǎngwèi?

fānyuē:wǎngshīwèi,shédǐng,&ldquo

wèi&rdquo?

liù:gànzhī,yòng?

xúnshuǎngyuē:yīngzhōng,chéngyángyǒushí,yònggànshì,róngzhīdào?

?xiàng?yuē:gànyòng,chéng?

fānyuē:,wèièr?èrshīwèi,biànérzhèng,&ldquo

yòng&rdquo?biànèr使shǐchéng,chéng?èrqiányáo,chēng&ldquo&rdquo?

shàngjiǔ:shìwánghóu,

fānyuē:tàiqiánwéiwáng,kūnwéishì?yīngzàisān?zhènwéihóu,kūnxiàngjiàn,&ldquo

shìwánghóu&rdquo?

gāoshàngshì?

fānyuē:wèibiàn,xùnwéigāo,gènyángshēngzàikūnshàng,&ldquo

gāoshàngshì&rdquo?

?xiàng?yuē:shìwánghóu,zhì?

xúnshuǎngyuē:niánlǎoshìzhōng,dāngwèi?gènwéizhǐ?&ldquo

shìwánghóu&rdquo?shànglínxià,zhòngyīnlèishí,&ldquozhì&rdquo?

?guà?yuē:yǒushìérhòu,shòuzhīlín?línzhě,?

cuījìnyuē:yǒuyuánhēng,zhīchéng?yuē&ldquo

yǒushìránhòu&rdquo?

(

duìxiàkūnshàng)?lín:yuán?hēng??zhēn?

fānyuē:yángzhìèr,dùnpángtōng?gāngjìnérzhǎng,qiánláijiāokūn,dòngchéngqián,&ldquo

yuán?hēng??zhēn&rdquo?

zhìyuèyǒuxiōng?

fānyuē:dùnpángtōng,línxiāodùn,liùyuèguà?zhōuwéiyuè?dùnshìjun1,&ldquo

zhìyuèyǒuxiōng&rdquo?xúngōngduìwéiyuè,duìzhōuwéishíyuè?yányuè,shīzhīshèn?

zhèngxuányuē:lín,?yángjìnérzhǎng,yángjìnzhǎng?éryǒu,gōngqián,shèngzhī?rénzhīqíngshèngshēyín,shēyínjiāngwáng,jièxiōng?línguàdòujiànchǒuéryòngshì,yīnzhīzhèngyuè?dāngwénwángzhīshí,zhòuwéidào,shìguàwéiyīnjiāzhexìngshuāizhījiè,jiànzhōugǎiyīnzhèngzhīshùyún?línzhōuèryuèyòngshì,yuè,zhìyuèérdùnguàshòuzhī,zhōngérshǐ,wángmìngrán?

?tuàn?yuē:lín,gāngjìnérzhǎng?

fānyuē:gāng,wèièr?duìwéishuǐ,xiàjìnshàng,&ldquo

jìnérzhǎng&rdquo?

shuōérshùn,gāngzhōngéryīng?hēngzhèng,tiānzhīdào?

fānyuē:shuō,duì?shùn,kūn?gāngzhōng,wèièr?yīnjiēyīngzhī,yuē&ldquo

éryīng&rdquo?xiǎngzhèng,wèisāndòngchéngqián?tiānzhèngwéitài,tiānjiāotōng?&ldquohēngzhèng,tiānzhīdào&rdquo?

zhìyuèyǒuxiōng,xiāojiǔ?

shǔcáiyuē:běnkūnguà?gāngzhǎngérróuxiāo,&ldquo

hēngzhèng&rdquo?

àn:línshíèryuèguà?jiànchǒuzhīyuè,zhìjiànshēnzhīyuè,fányuè,chéngfǒufǒutiānjiāo,wàntōng,shìzhìyuèyǒuxiōng,zhīwèi?

?xiàng?yuē:shàngyǒu,lín?

xúnshuǎngyuē:bēigāo,gāoxiàxiànglínzhīxiàng?

jun1jiāoqióng,róngbǎomínjiāng?

fānyuē:jun1,wèièr?zhènwéiyán,duìkǒujiǎng?xuézhī,wènbiànzhī?kūnwéi,gāngjìnzhǎng,&ldquo

jiāoqióng&rdquo?róng,kuān?èrkuānzhī,rénhángzhīkūnwéiróng,wéimín,&ldquobǎomínjiāng&rdquo?

chūjiǔ:xiánlín,zhēn?

fānyuē:xián,gǎn?zhèngyīng,&ldquo

zhēn&rdquo?

?xiàng?yuē:xiánlínzhēn,zhìhángzhèng?

xúnshuǎngyuē:yángshǐxiánshēng,gānglínróu?zhèngwèiér,shì?yuē:&ldquo

zhìhángzhèng&rdquo?

jiǔèr:xiánlín,,?

fānyuē:zhōngduō?jiānyǒuyīn?chū?yuán?&ldquo

&rdquo?

?xiàng?yuē:xiánlín,,wèishùnmìng?

xúnshuǎngyuē:yánggǎnzhìèr,dāngshēng,qúnyīnxiàngchéng,&ldquo

&rdquo?yángdāng,yīndāngshùncóng,jīnshàngzàièr,yuē&ldquowèishùnmìng&rdquo?

liùsān:gānlín,yōu,yōuzhī,jiù??xiàng?yuē:gānlín,wèidāng?yōuzhī,jiùzhǎng?

fānyuē:duìwéikǒu,kūnwéi,yuánjiàzuògān?duìkǒuxiánkūn,yuē&ldquo

gānlín&rdquo?shīwèichéngyáng,&ldquoyōu&rdquo?yánsānshīwèiyīng,&ldquoyōuzhī&rdquo?dòngérchéngtài,&ldquojiùzhǎng&rdquo?

liù:zhìlín,jiù?

fānyuē:zhì,xià?wèixiàzhìchū,yīngdāngwèi,yǒushí,&ldquo

jiù&rdquo?

?xiàng?yuē:zhìlínjiù,wèidāng?

xúnshuǎngyuē:èrtónggōng,shēngèrzhì,chéngshùnzhī,yuē&ldquo

zhìlín&rdquo?yángsuīwèichéng,chùwèizhèng,&ldquojiù&rdquo?shìwèidāng?

liù:zhīlín,jun1zhī,??xiàng?yuē:jun1zhī,hángzhōngzhīwèi?

xúnshuǎngyuē:zhě,wèi?jun1,wèièr?shēngshàngwèi,?yuē&ldquo

zhīlín,jun1zhī&rdquo?èrzhěchùzhōng,hángshēng,chùzhōng,yuē&ldquohángzhōngzhīwèi&rdquo?

shàngliù:dūnlín,,jiù?

xúnshuǎngyuē:shàngyīngsān,yīnsānshēngèr,guòyīngyáng,dūnhòuzhī,yuē:&ldquo

dūnlínjiù&rdquo?

?xiàng?yuē:dūnlínzhī,zhìzàinèi?

?jiǔjiā?yuē:zhìzàishēngèr?yīnyángwéizhǔ?zhìzàinèi?

?guà?yuē:ránhòuguān?shòuzhīguān?

cuījìnyuē:yánzhě,guānzhèngrén,shòuzhīguān?

(

kūnxiàxùnshàng)?guān:guànérjiàn,yǒuruò?

zhèngxuányuē:kūnwéi,wéizhòng?xùnwéi,wéifēng?jiǔ,tiānzhīyáo?yǒugèn?gènwéiguǐmén,yòuwéigōngquè?shàngyǒu?érwéiguǐméngōngquèzhě,tiānzōngmiàozhīxiàng?

wángyuē:wángdàozhīguānzhě,shèngzōngmiào?zōngmiàozhīguānzhě,shèngguàn?zhìjiànjiǎnluè,guān,&ldquo

guānguànérjiàn&rdquo?

róngyuē:guànzhě,jìnjuéguàn,jiàngshén?shìshèngshí,shénjiàngjiànshēng,jiǎnluè,yǔn?guózhīshì,wéiróng?wángdàoguān,zài?zhīshèng,guòchūguànjiàngshén?kǒngyuē:guànérwǎngzhě,guānzhī?yánjiànjiǎnluè,guān?xiàguānshàng,jiànzhìshèngzhī,wànmínxìnjìng,yún&ldquo

yǒuruò&rdquo?,xìn?,jìng?

àn:guǐshénhàiyíng,huòyínshàn?ruòrénjun1xiū,zhìchénggǎnshén?xìnshǔfēixīn,míngwéixīn?&ldquo

guānguànérguānjiàn&rdquo,xiǎngchéngxìnzhě?dōnglínshāniú,西línzhīyuè,shíshòu,shì?

?tuàn?yuē:guānzàishàng,

shǔcáiyuē:běnqiánguà?àn:róuxiǎojìnzhǎng,gāngzàishàng,guān,yuē&ldquo

guānzàishàng&rdquo?

shùnérxùn,zhōngzhèngguāntiānxià?

fānyuē:wèiyánglínèr,zhífāng?línzhě,?zàiguānshàng,chēng&ldquo

guān&rdquo?shùn,kūn?zhōngzhèngwèi?tiānshéndàoguānshìtiānxià,xiánhuà,bīnwángtíng?

guān,guànérjiàn,yǒuruò,xiàguānérhuà?

fānyuē:guān,fǎnlín?yángguānshìkūnmín,chēng&ldquo

guān&rdquo?guàn,guàn?jiàn,xiūshēng?,xìn,wèi?,jun1,yǒuwēiróngmào?ruò,shùn?kǎnwéishuǐ,kūnwéi,gènshǒulínkūn,kǎnshuǐzhī,guànzhīxiàng?&ldquoguānguànérjiàn&rdquo?kǒngyuē:guàn,guānzhī?xùnwéijìn退tuì,róngzhǐguān,jìn退tuì,xiàguānérshùnhuà?shàngzhīsān,zàikǎnzhōng,&ldquoyǒuruò,xiàguānérhuà&rdquo??shī?yuē:ángáng,guīzhāng?jun1zhī?

guāntiānzhīshéndào,érshítuī?

fānyuē:tuī,chà?shéndàowèi?lín,zhènduìwéichūnqiū,sānshàngwèi,kǎndōngxià,yuèxiàngzhèng?&ldquo

shítuī&rdquo?

shèngrénshéndàoshèjiāo,értiānxià?

fānyuē:shèngrénwèiqián,退tuìcáng,érxùn,shénmíngjiāo,&ldquo

shèngrénshèjiāo&rdquo,kūnmínshùncóng,értiānxià?

?xiàng?yuē:fēnghángshàng,guān?xiānwángshěngfāngguānmínshèjiāo?

?jiǔjiā?yuē:xiānwángwèi?yīngtiānshùnmín,shòumìngzhīwáng?fēnghángshàng,cǎoyǎn,gǎoxiǔ,cóngfēng,wèiyīngwàizhīyáo?tiānjué,yīnyángsuǒ,xiànghuàzhīmín,xíngsuǒjiā,shěngcháfāng,guānshìmín,érshèjiāo?yánxiānwánghuà,guāngbèibiǎo,yǒubīnzhīmín,cónglìng,xíngjiāzhī,jiāo?

chūliù:tóngguān,xiǎorénjiù,jun1lìn?

fānyuē:gènwéitóng?yīn,xiǎorén?yáng,jun1?chūwèijiàn,xiǎorénchéngjun1,&ldquo

jiù&rdquo?yángyīnxià,&ldquojun1lìn&rdquo?

?xiàng?yuē:chūliùtóngguān,xiǎoréndào?

wángyuē:shīwèichùxià,zuìyuǎncháoměi,suǒjiànjiàn,yuē&ldquo

tóngguān&rdquo?chùguānzhīshí,értóngguānshùnér?xiǎorénwéizhī,jiù?jun1wéizhī,lìnzhīdào?

liùèr:kuīguān,zhēn?

fānyuē:línduìwéi?qièguānchēngkuīduìfǎnchéngxùn?xùnzhèng,&ldquo

zhēn&rdquo?gènwéigōngshì,kūnwéi,xiǎorénéryīng?&ldquokuīguānzhēn&rdquo,yínshì?

?xiàng?yuē:kuīguānzhēn,chǒu?

hóuguǒyuē:wèizhōng,shàngyīng?kuīguāncháoměi,néngguān?chùguānzhīshí,érwéikuīguān?zhèng,jun1chǒu?

àn:liùèryáo,wéi,yòuwéizhōng?wàigèn,gènwéimén?quèjìnmén,kuīguānzhīxiàng?

liùsān:guānshēng,jìn退tuì?

fānyuē:kūnwéi,línzhènwéishēng?shēng,wèikūnshēngmín

xùnwéijìn退tuì,&ldquoguānshēngjìn退tuì&rdquo?línzhènjìnzhī,zhèngzhōng,?xiàng?yuē&ldquowèishīdào&rdquo?

?xiàng?yuē:guānshēngjìn退tuì,wèishīdào?

xúnshuǎngyuē:,wèi?shēngzhě,jiāohuàshēng?sānjìnguān,zàiqián,érsān退tuì,wèishīdào?

liù:guānguózhīguāng,yòngbīnwáng?

fānyuē:kūnwéiguó?línyángzhìèr,tiānxiàwénmíng?fǎnshàngchéngguān,jìnxiǎntiānwèi,&ldquo

guānguózhīguāng&rdquo?wángwèiyáng?yángzūnbīnkūn?kūnwéiyòng?wéichén,zàiwángtíng,bīnshì?&ldquoyòngbīnwáng&rdquo??shī?yuē:gǎnláibīn,gǎnláiwáng?shì?

?xiàng?yuē:guānguózhīguāng,shàngbīn?

cuījìnyuē:wèizūn,chéngwángzhě?zhízàisōuyángguójun4,bīnjiànwángtíng,jìnxiánwéishàngbīn?

jiǔ:guānshēng,jun1jiù?

fānyuē:,shēn,wèishēng?shēng,wèishēngmín?zhènshēngxiàng?fǎnkūn,wéisàng?xiánfēishēngmín,yánmín?yángwéijun1,zàilínèr,shīwèizhī,dàochùzhōng,&ldquo

jun1jiù&rdquo?

?xiàng?yuē:guānshēng,guānmín?

wángyuē:guānshēng,guāndào?wéizhòngguānzhīzhǔ,dāngxuānwénhuà,guāngbiǎo,shàngzhīhuàxià,yóufēngzhīcǎo?bǎixìngyǒuguò,zàirén?jun1fēngzhe,nǎijiù?chádào,dāngguānmín?

fānyuē:kūnwéimín,wèisān?kūnchéng,guānmín?

shàngjiǔ:guānshēng,jun1jiù?

fānyuē:yīngzàisān,sānlínzhèn,&ldquo

guānshēng&rdquo?jun1wèisān,zhīsānzhèng,&ldquojiù&rdquo?

?xiàng?yuē:guānshēng,zhìwèipíng?

wángyuē:guānshēng,wéirénsuǒguān?zuìchùshàng,tiānxiàsuǒguānzhě?chùtiānxiàsuǒguānzhī,zhìwèiwéipíng,shèn?jun1jiàn,nǎijiù?shēng,yóudòngchū?

fānyuē:kǎnwéizhì,wéipíng,shàngláizhīsān,&ldquo

zhìwèipíng&rdquo?

?guà?yuē:guānérhòuyǒusuǒ,shòuzhīshì?zhě,?

cuījìnyuē:yánguānzhèngrén,yǒusuǒxíng,yuē&ldquo

guānéryǒusuǒ&rdquo?

(

zhènxiàshàng)?shì:xiǎng,yòng?

fānyuē:fǒuzhīkūnchū,kūnchūzhī,gāngróujiāo,&ldquo

hēng&rdquo?kǎnwéi,gènwéishǒu,wéimíng,zhèng,ér?shàngdāngzhīsān,chéngfēng,shézhìxíng,&ldquoyòng&rdquo?kūnwéiyòng?

àn:zhōngyǒuyuēshì,wèijiǔ?kǎn,kǎnwéi,yòuwéixíng,zàizhōng,nièérhòuhēng?&ldquo

yòng&rdquo?

?tuàn?yuē:zhōngyǒu,yuēshì?

fānyuē:wèi,suǒshìgàn?zhōng,kǒushì?xiān&ldquo

zhōngyǒuyuēshì&rdquo?

shìérhēng?

cuījìnyuē:zàizhōng,shàngxià,yīnnièér,&ldquo

nǎihēngyān?&rdquorénshàngxiàzhījiān,yǒuluànqúnzhě,dāngyòngxíngzhī,yán&ldquoyòng&rdquo?

gāngróufèn,dòngérmíng,léidiànérzhāng?

shìyuē:běnfǒuguà?qiánzhījiǔ,fènjiàngkūnchū

kūnzhīchūliù,fènshēngqián?shìgāngróufèn?fènléidòngxià,diànzhàoshàng,chéngtiānwēi,yuēléidiànérchéngzhāng?

róuzhōngérshàngháng,suīdāngwèi,yòng?

hóuguǒyuē:kūnzhīchūliù,shàngshēngqián,shìróuzhōngérshàngháng?suīshīwèi,wénmíngzhōng,duànzhìwǎngzhí,shīqíng,&ldquo

yòng&rdquo?

?xiàng?yuē:léidiàn,shì?

sòngzhōngyuē:léidòngérwēi,diàndòngérmíng,èrzhěérdàozhāng?yòngxíngzhīdào,wēimíngxiàngjiān?ruòwēiérmíng,kǒngzhìyínlàn

míngérwēi,néng?léidiànbìng,érshìbèi?

xiānwángmíngchì?

hóuguǒyuē:léisuǒdòng,diànsuǒzhào?léidiànzhènzhào,wànnéng怀huáixié?xiānwángzhī,míngchì,shìwàn,wànfāngxīn?

chūjiǔ:xiàomièzhǐ,jiù?

fānyuē:,guàn?zhǐ,?zhènwéi,kǎnwéixiào

zhènméikǎnxià,&ldquoxiàomièzhǐ&rdquo?chūwèizhèng,&ldquojiù&rdquo?

gànbǎoyuē:&ldquo

zhǐ,,xiào,guànxiè?chūgāngzàozhījiā,tānhěnzhīxìng,zhènyǎnxùn,qiángbàozhīnán?hángqīnlíngzhīzuì,xiànxiàozhīxíng,yuē&rdquoxiàomièzhǐ&ldquo?wèichū,zhènzhī,xiǎozhēngjiè,miǎnxíng,yuē&rdquojiù&ldquo?

?xiàng?yuē:xiàomièzhǐ,háng?

fānyuē:fǒukūnxiǎorén?yīnxiāoyáng,wángwáng?biànmièchū,fǒukūnshāháng?gànbǎoyuē:gǎnsuíhángqiáng?

liùèr:shìmiè,jiù?

fānyuē:shì,shí?gènwéi,wéi

méikǎnshuǐzhōng,yǐncángjiàn,&rdquoshìmiè&ldquo?chénggāng,yòuzhèngduō,&rdquojiù&ldquo?

?xiàng?yuē:shìmiè,chénggāng?

hóuguǒyuē:zhōngzhèng,yòngxíngzhě?èrgèn?gènwéi,&rdquo

yòuwéiqiánhuì,shìmièzhīxiàng?chénggāng,shìshēn,shìguòfèn,&ldquomiè&rdquo?xíngsuījun4,suǒ?suīmiè,érjiù?

liùsān:shìròu,,xiǎolìn,jiù?

fānyuē:sānzài,chēngròu?zhī,wéi

kǎnwéi,&ldquoshìròu&rdquo?wèishǐ?shīwèichéng,&ldquoxiǎolìn&rdquo?shàngwèi,yòngchéngfēng,&ldquojiù&rdquo?

?xiàng?yuē:,wèidāng?

xúnshuǎngyuē:ròu,wèi?sānzhèng,shìjiā,dāngzuì,yuē&ldquo

&rdquo?wéigènsuǒzhǐ,suǒ,&ldquoxiǎolìn&rdquo?suǒ,miǎnzuì,&ldquojiù&rdquo?

jiǔ:shìgànfèi,jīnshǐ,jiānzhēn,??xiàng?yuē:jiānzhēn,wèiguāng?

yuē:ròuyǒu,wèizhīfèi?wéigànròu,yòuwéibīngshǐ?shīwèiyòngxíng,?ruòshìyǒuzhīgànfèi?jīnshǐzhě,gāngzhí?shìfèisuījiānnán,zhōngshēngāngzhí,suīhuòzhèng,wèiwéiguāng?

liù:shìgànròu,huángjīn,zhēn,jiù?

fānyuē:yīnchēngròu,wèidāng,zhōngliè,gànròu?gànjīnhuáng,&ldquo

huángjīn&rdquo?zhēn,zhèng?,wēi?biànérzhèng,&ldquojiù&rdquo?

wángyuē:gànròu,jiān?huáng,zhōng?jīn,gāng?yīnchùyáng,róuchénggāng,shì,,yuē&ldquo

shìgànròu&rdquo?ránchùzūnwèi,érzhōng,nénghángzhě?zhèngérnéngháng,gāngshèngzhě?shìsuī,zhōngérshèng,yuē&ldquoshìgànròuhuángjīn&rdquo?suīzhèng,érxíngdāng,suīzhēnérjiù?

?xiàng?yuē:zhēnjiù,dāng?

xúnshuǎngyuē:wèiyīnláizhèng,shìéryáng?yīnyáng,zhèngchù?érjiùzhě,cóngxiàshēngshàng,shīzhōng?suǒyándāng?

shàngjiǔ:xiàomièěr,xiōng?

xúnshuǎngyuē:wéisuǒ,yuē&ldquo

xiào&rdquo?yīngsān,jìnmièkǎn?shàngkǎn,wéiěr?yuē&ldquomièěrxiōng&rdquo?shàngzhèng,qīn,duójiā,èéryǎn,zuìérjiě,&ldquoxiōng&rdquo?

zhèngxuányuē:wéigǎo

kǎnwéiěr,zàiěrshàng,&ldquoxiàomièěr&rdquozhīxiàng?

?xiàng?yuē:xiàomièěr,cōngmíng?

?jiǔjiā?yuē:dāngkǎn,wéicōngmíng?kǎnzhèng,jīnmièzhī?yuē&ldquo

cōngmíng&rdquo?

?guà?yuē:gǒuér,shòuzhībēn?bēnzhě,shì?

cuījìnyuē:yángǒuxíng,dāngwénshìzhī,shòuzhībēn?

(

xiàgènshàng)?bēn:hēng?

fānyuē:tàishàngzhīqiánèr,qiánèrzhīkūnshàng,róuláiwéngāng,yīnyángjiāo,&ldquo

hēng&rdquo?

xiǎoyǒuyōuwǎng?

fānyuē:xiǎowèi?shīzhèng,dòngwèi?,gāngwénróu?&ldquo

xiǎoyǒuyōuwǎng&rdquo?

zhèngxuányuē:bēn,wénshì?wéi,tiānwén?gènwéishí,wén?tiānwénzàixià,wénzàishàng,tiānèrwén,xiàngshìchéngbēnzhě?yóurénjun1gāngróurénzhīdàoshìchéng?gāngróu,rén,ránhòujiāhuìtōng,&ldquo

hēng&rdquo?guàkǎngèn,gènzhǐshàng,kǎnxiǎnxià,jiázhènzàizhōng,háng,xiǎoyǒusuǒzhī,?

?tuàn?yuē:bēnhēng,róuláiérwéngāng,hēng?fèngāngshàngérwénróu,xiǎoyǒuyōuwǎng?

xúnshuǎngyuē:běntàiguà?wèiyīncóngshànglái,qiánzhīzhōng,wénshìgāngdào,jiāozhōng,&ldquo

hēng&rdquo?fènqiánzhīèr,kūnzhīshàng,shàngshìróudào,jiānèryīn&ldquoxiǎoyǒuyōuwǎng&rdquo?

tiānwén?

fānyuē:wèi?biànzhīzhèng,chéngxùn,?gènwéixīng,kǎnyuè,xùnwéigāo?,tiānwèi?wéiwénmíng,yuèxīngchén,gāoshàng?chēngtiānzhīwén?

wénmíngzhǐ,rénwén?

fānyuē:rénwèisān?qiánwéirén?wénmíng,?zhǐ,gèn?zhèndòngmíng?biàn,èrfènzhǐwénsān?sānwéirénwén?

guāntiānwén,cháshíbiàn?

fānyuē:yuèxīngchén,wéitiānwén?tàizhènchūn,duìqiū?bēnkǎndōng,xià?xùnwéijìn退tuì,yuèxīngchén,jìn退tuìyíngsuō,wèitiǎofěi?xiàngzàitiānchéngbiàn,&ldquo

cháshíbiàn&rdquo?

guānrénwén,huàchéngtiānxià?

fānyuē:tàiqiánwéirén?shàngdòng,?bēnxiàng,zhòngmíngzhèng,&ldquo

huàchéngtiānxià&rdquo?

gànbǎoyuē:shízhībiàn,xiànyuè

shèngrénzhīhuà,chéngwénzhāng?guānyuèéryàohuìtōng,guānwénmíngérhuàchéngtiānxià?

?xiàng?yuē:shānxiàyǒuhuǒ,bēn?

wángyuē:shānxiàyǒuhuǒ,wénxiàngzhào?shānzhīwéi,céngfēngjun4lǐng,qiàoyǎncānchà?zhízhìxíng,diāoshì?jiāhuǒzhào,jiànwénzhāng?bēnzhīxiàng?

jun1míngshùzhèng,gǎnshé?

fānyuē:jun1wèiqián?wéimíng,kūnwéishùzhèng,&ldquo

míngshùzhèng&rdquo?kǎnwéi,sānzàizhèng,&ldquogǎnshé&rdquo?shìzhèng,&ldquoyòng&rdquo?

chūjiǔ:bēnzhǐ,

fānyuē:yīngzàizhèn,zhènwéi,&ldquo

bēnzhǐ&rdquo?

shěchēér?

fānyuē:yīngzàigèn?gènwéishě,kǎnwéichē

,háng?wèizàixià,&ldquoshěchēér&rdquo?

?xiàng?yuē:shěchēér,chéng?

cuījìnyuē:gāngróuxiàngjiāo,chéngshìzhě?jīnjìnèryuē&ldquo

shěchē&rdquo?chēshìsuǒchéng,wèièr?chénggāng,gènzhǐyīng,chūquán,yuē&ldquoér&rdquo?,chénjiànzhīshì?shìháng,yuē&ldquobēnzhǐ&rdquo?zhǐ,wèichū?

wángyuē:zàixià,chēngzhǐ?shěchē,yòushìzhǐ,shì?

liùèr:bēn??xiàng?yuē:bēn,shàngxìng?

hóuguǒyuē:sānzhìshàng,yǒuzhīxiàng?èrzàixià,zhīxiàng?èryīng,sānyīng,ruònéngshàngchéngsān,zhītóng,suīyīng,xiàngérxìng?

jiǔsān:bēn,yǒngzhēn??xiàng?yuē:yǒngzhēnzhī,zhōngzhīlíng?

shìyuē:yǒuzhīwénshì?yuē&ldquo

bēn&rdquo?yǒukǎnzhīshuǐrùn,yuē&ldquo&rdquo?gāngzhèng,&ldquoyǒngzhēn&rdquo?èrtóng,&ldquozhōngzhīlíng&rdquo?

liù:bēn,báihàn,fěikòuhūngòu?

wángyuē:yǒuyīngzàichū?sānwéikòunán,èrzhìxiànggǎn,huòjiāotōng?jìngshīchūzhīyīng,jìnsānzhīnán,huòshìhuò?nèi怀huái,xiānjié,hàndài?suīzhèngwèi,wèiguǒzhì?fěiyuánkòu,nǎiwéihūngòu,zhōngyóu?

yuē:zhènwéi,wéibái,yuē&ldquo

báihàn&rdquo?

àn:bái,zhīmào?

?xiàng?yuē:liù,dāngwèi?

àn:kǎnwéidào,?dāngwèichéngsān,bèinánshì,yīngchūyuǎnyáng,yuē&ldquo

dāngwèi&rdquo?

fěikòuhūngòu,zhōngyóu?

cuījìnyuē:shǒuzhèngdàiyīng,&ldquo

zhōngyóu&rdquo?

liù:bēnqiūyuán,shùjiānjiān,lìn?zhōng?

fānyuē:gènwéishān?bànshān,chēngqiū

guǒyuēyuán,&ldquobēnqiūyuán&rdquo?liùshīzhèng,dòngzhīchéngxùn?xùnwéi?wéishéng?gènshǒuchí,&ldquoshù&rdquo?gènduànxùn,&ldquojiānjiān&rdquo?shīwèiyīng,&ldquolìn&rdquo?biànérzhèng,&ldquozhōng&rdquo?

?xiàng?yuē:liùzhī,yǒu?

xúnshuǎngyuē:gèn,shān?zhèn,lín?shīzhèngwèi,zàishānlínzhījiān,bēnshìqiūlíng,wéiyuán,yǐnshìzhīxiàng?wéiwángwèi,zhōng,qínxiánzhīzhǔ,zūndàozhījun1?yuē&ldquo

bēnqiūyuán,shùjiānjiān&rdquo?jun1chénshīzhèng,&ldquolìn&rdquo?néngzhōngshìshàngchénggōng,&ldquozhōng&rdquoér&ldquoyǒu&rdquo?

fānyuē:biànzhīyáng,yǒu?fányánqìng,jiēyángyáo?shùjiānjiān,wěizhīmào?

àn:liùyáo,wéizhōng?wéicán,shùzhīxiàng?

shàngjiǔ:báibēn,jiù?

fānyuē:zàixùnshàng,yuē&ldquo

báibēn&rdquo?chéng,yīnbiànérwèi,&ldquojiù&rdquo?

?xiàng?yuē:báibēnjiù,shàngzhì?

gànbǎoyuē:bái,?yánshānlínzhīrén,cǎishìzhīyán,shìzhèng,&ldquo

shàngzhì&rdquo?

fānyuē:shàngzhīwèi,chéng,yuē&ldquo

zhì&rdquo?kǎnwéizhì?

?guà?yuē:zhìshìránhòutōngjìn,shòuzhībāo?bāozhě,bāo?

cuījìnyuē:wénzhìshì,shàngxiàqíngtōng,yuē&ldquo

zhìshìránhòutōng&rdquo?wénzhězhì,érjiùjìn?jìn,yóubāo?

(

kūnxiàgènshàng)?bāo:yǒuyōuwǎng?

fānyuē:yīnxiāoqián,guàipángtōng?róubiàngāng,xiǎoréndàozhǎng

shì,chénshìjun1,&ldquoyǒuyōuwǎng&rdquo?

?tuàn?yuē:bāo,bāo?

shìyuē:běnqiánguà?qúnyīnbāoyáng,míngwéibāo?

róubiàngāng?

xúnshuǎngyuē:wèiyīnwàibiàn?zhězhìzūn,wéiyīnsuǒbiàn,yuē&ldquo

bāo&rdquo?

yǒuyōuwǎng,xiǎorénzhǎng?

zhèngxuányuē:yīnqīnyáng,shàngzhì,wànlíngluò,wèizhī&ldquo

bāo&rdquo?yīnyáng,xiǎorénshèng,jun1yǒusuǒzhī,&ldquoyǒuyōuwǎng&rdquo?

shùnérzhǐzhī,guānxiàng?

fānyuē:kūnshùngènzhǐ,wèixiāoguānchéngbāo,&ldquo

guānxiàng&rdquo?

jun1shàngxiāoyíng,tiānháng?

fānyuē:qiánwéijun1,qiánwéiyíng,kūnxiāowéi,&ldquo

jun1shàngxiāoyíng,tiānháng&rdquo?chū,fǎndào?kuīxùnxiāogèn,chūzhènduì,yíngqiánkūn,shìjiànzhīěr?

?xiàng?yuē:shān,bāo?

yuē:gènwéishān,kūnwéi?shān,wèigāobēi,guìjiàn,jun1néngzhìchén?

shànghòuxiàānzhái?

shìyuē:shàng,jun1?zhái,?shāngāojué?jīnzhě,míngbèibāo?shǔshí?jun1dānghòuxià,xiándāngbēijiàng,ránhòuān?

chūliù:bāochuáng,mièzhēnxiōng?

fānyuē:guàkūnbiànqián?dòngchūchéngxùn,xùnwéichuáng

zhènzàixià,wéi,&ldquobāochuáng&rdquo?miè,?zhēn,zhèng?shīwèiyīng,&ldquomièzhēnxiōng&rdquo?zhènzàiyīnxià,?xiàng?yuē:mièxià?

?xiàng?yuē:bāochuáng,mièxià?

shìyuē:miè,miè?kūnsuǒzǎi,chuángsuǒānrén?zàixià,chēng&ldquo

&rdquo?xiāncóngxiàbāo,jiànshàng,jun1zhèngbēngmiè?yuē&ldquomièxià&rdquo?

liùèr:bāochuángbiàn,mièzhēnxiōng?

fānyuē:zhǐjiānchēngbiànbāo?bāoèrchénggèn?gènwéizhǐ,èrzàizhǐjiān?&ldquo

bāochuángbiàn&rdquo?yīngzàibāo,&ldquomièzhēn,xiōng&rdquo?

?xiàng?yuē:bāochuángbiàn,wèiyǒu?

zhèngxuányuē:shàngchēngbiàn,wèijìnzhīxià?xiàngjìn,xìnxiàngyuǎn,wèizhībiàn?biàn,fèn?

cuījìnyuē:jīnchuángyánzhī,biàndāngzàizhījiān,shìchuáng?&ldquo

wèiyǒu&rdquozhě,yánzhìsānyīng,èr&ldquowèiyǒu&rdquo?

liùsān:bāojiù??xiàng?yuē:bāozhījiù,shīshàngxià?

xúnshuǎngyuē:zhòngjiēbāoyáng,sānyīngshàng,bāohài,shì&ldquo

jiù&rdquo??xiàng?yuē:shīshàngxià?

liù:bāochuáng,xiōng?

fānyuē:biànshàngchēng?gènwéi?yīnbiànyáng,zhìqiánhuǐ,&ldquo

bāochuáng&rdquo?chénshìjun1,shì,&ldquoxiōng&rdquo?

wángyuē:zàixiàérānrénzhě,chuáng?zàishàngérchùchuángzhě,rén?kūnxiàngchuáng,gènxiàngrén?chuángbāojìn,rénshēn,wéibàishēn,hàishènyān?yuē:&ldquo

bāochuáng,xiōng&rdquo?

?xiàng?yuē:bāochuáng,qiējìnzāi?

cuījìnyuē:chuángzhīwèijiàn,ruòshòuzhīyǒumáo?chuángbāojìn,,bāochénzhīxiàng,yánjìnshēnjun1?

liù:guàn,gōngrénchǒng,?

fānyuē:bāoxiāoguān?xùnwéi,wéishéng

gènshǒuchíshéngguànxùn,&ldquoguàn&rdquo?gènwéigōngshì,rénwèiqiányīndàiyáng,guànqián,wéichǒngrén,yīnzhī,&ldquogōngrénchǒng&rdquo?dòngzhèngchéngguān,&ldquo&rdquo?

tuǒyuē:bāozhīwéiguà,xiàyīn,piántóuxiàng,guàn?wéiyīn,zhòngyīn?gōngrénzhě,hòurénpínqiè,yǒu,xiàngluàn,guìjiànyǒuzhāng,chǒngyǒu?liùwéizhòngyīnzhīzhǔ,néngyǒuguànzhī,&ldquo

&rdquo?

?xiàng?yuē:gōngrénchǒng,zhōngyóu?

cuījìnyuē:gōngrénjiēyīnlèi,xiǎorényān?xiǎoguàn,ruòhòurénpín,xiǎosuīshū,chǒng,&ldquo

zhōngyóu&rdquo?

shàngjiǔ:shuòguǒshí?jun1chē,xiǎorénbāo?

fānyuē:gènwéishuòguǒ,wèisānwèi,yǒuxiàng?zhōng,&ldquo

shí&rdquo?guàiqiánwéijun1,wéikūnwéichē,wéimínqiánzàikūn,wéichē?xiǎorénwèikūn,gènwéishàngbiànmiègèn,kūnyīnluàn,&ldquoxiǎorénbāo&rdquo?

?xiàng?yuē:jun1chē,mínsuǒzǎi?xiǎorénbāo,zhōngyòng?

hóuguǒyuē:gènwéiguǒ,wéi?kūnwéi?chùbāozhīshàng,yǒugāngzhízhī,qúnxiǎorénnéngshānghài?guǒzhìshuò,bèibāoshí?jun1,wànxìnglàiān,ruòchéngchē?xiǎorénchùzhī,shùfāngkòng,bèibāoshě,yuē&ldquo

bāo,zhōngyòng&rdquo?